Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1: Toepassingsgebied
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten door een bezoeker van de webshop toegankelijk via de website www.agaa.be (hierna “klant”) met Bv Agaa, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Fabriekstraat 39, met ondernemingsnummer 0895071260. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.
Artikel 2: Prijs 
2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief B.T.W en accijnzen. De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven.
2.2. De leveringskosten worden meegedeeld aan de klant alvorens deze overgaat tot bestelling. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant dat deze kosten volledig ten zijnen laste zullen vallen.
2.4. Bv Agaa behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. Bv Agaa kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.
 
Artikel 3: Bestelling
3.1. De overeenkomst tussen de klant en Bv Agaa komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen ervan aan Bv Agaa wanneer de klant de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling en betaling” aanklikt.
3.2. Bv Agaa verkoopt en levert enkel goederen aan meerderjarigen.
3.3. De algemene voorwaarden worden als downloadbare link meegeleverd in de bevestigingsmail die de klant ontvangt na het plaatsen van zijn of haar bestelling.
 
Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud
4.1. De artikelen blijven eigendom van Bv Agaa tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.
 
Artikel 5: Betaling
5.1. Betaling gebeurt steeds elektronisch via bancontact, overschrijving of bij levering

Artikel 6: Levering

6.1. De levering van de aangekochte goederen gebeurt in principe uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
Vertraging in de levering van deze goederen of diensten geeft in geen enkel geval recht op enige schadevergoeding.
6.2. De levering van de bestelde goederen doet Bv Agaa in eigen beheer.
6.3. Indien de klant op het ogenblik van levering niet thuis is of niet in de mogelijkheid verkeert om de levering te aanvaarden, zal de levering, al naargelang het geval, plaatsvinden op een ander moment.
6.4. Indien bepaalde goederen na bestelling om welke reden dan ook niet leverbaar blijken te zijn of niet (mee) geleverd worden, heeft Bv Agaa, onverminderd de bepalingen van artikel 9, de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden met terugbetaling van de aankoopprijs van de niet-geleverde goederen, dan wel om de goederen zo spoedig mogelijk na te leveren op eigen kosten.
Dergelijke ontbinding of nazending kan geen aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding in hoofde van Bv Agaa.
6.5. Bv Agaa brengt de klant in de gevallen als omschreven in artikel 6.5., zo spoedig mogelijk op de hoogte van het verdere verloop van de levering van haar bestelling. De klant heeft steeds de mogelijkheid om een nazending te weigeren. 
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bv Agaa. Bv Agaa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 Artikel 8: Productinformatie
8.1 Bv Agaa streeft er naar om haar klanten in de mate van het mogelijke nauwkeurig, volledig en correct te informeren omtrent de producten die zij aanbiedt.
Het betreft een middelenverbintenis.
8.2. Ingeval er discrepanties zouden bestaan tussen de informatie die wordt verstrekt door Bv Agaa en deze die vermeld staat op de productetiketten, zal de informatie op de productetiketten primeren.
8.3. De klant dient minstens alvorens tot consumptie over te gaan de beschikbare productinformatie te controleren. Door consumptie doet de klant uitdrukkelijk afstand van enig verhaal of enige vordering ten opzichte van Bv Agaa.
 
Artikel 9: Klachten
9.1. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering vermeld te worden op de afleveringsnota, leveringsbon of vrachtbrief.
9.2. Eventuele andere klachten dienen onmiddellijk, en uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de aangekochte goederen, aan Bv Agaa overgemaakt te worden via onze contact pagina.